Landbruk Nordvest SA er en av 10 regionale selvstendige juridiske enheter i Norsk landbruksrådgiving (NLR).

NLR og dens enheter er hovedsakelig finansiert gjennom medlemskontingenter, salg av rådgivingsprosjekter, ulike prosjekter, og støtte gjennom jordbruksavtalen. Støtten over jordbruksavtalen er på 98 millioner kroner, og utgjør ca 30% av NLR sine totale inntekter.

NLR gjennomførte i 2020/2021 en organisasjonsanalyse, som pekte på utfordringer innen lederrolleforståelse, styringsmodell og kunde(medlems)-orientering.

Uavhengig av NLR sin egen analyse bestilte partene i jordbruksavtalen i 2021, en gjennomgang av støtten som gis over jordbruksavtalen. Landbruksdirektoratet gjorde denne gjennomgangen og presenterte en grundig rapport av NLR. Direktoratet påpekte at formålet med tilskuddet bør tydeliggjøres, at det bør gjennomføres en brukerundersøkelse, at tilskuddsmodellen må bli i tråd med statens økonomireglement med mer. Direktoratet var særlig opptatt av at støtten kommer alle bønder til gode, og at det gis et likeverdig rådgivingstilbud uavhengig av medlemskap og bosted.

I jordbruksavtalen 2022 var NLR viet oppmerksomhet og partene ble enige om følgende;

«Dagens oppgaveløsning må bli mer samordnet, enhetlig og effektiv. Dette er en forutsetning for at NLR skal tildeles tilskudd fremover i tid. Partene kan ikke se at dette kan gjøres uten at NLR organiserer seg som én juridisk enhet. Formålet med støtten vil ikke kunne oppfylles gjennom å tildele tilskudd direkte til NLRs 10 juridiske regionale enheter hver for seg. Det understrekes at lokal og regional tilstedeværelse fortsatt skal være en forutsetning for rådgivingstjenesten. Avtalepartene er enige om å avsette en engangssum på 2 mill. kroner i 2023 som skal brukes til organisasjonsprosessen i NLR. Partene er enige om at fortsatt støtte til organisasjonen vil kreve at NLR innen 1.3.2023 legger fram en plan for hvordan samordning av organisasjonen skal realiseres. Det forutsettes at gjennomføring av denne planen vil sette organisasjonen i stand til å oppfylle formålet med avsetningen på om lag 100 mill. kroner innen 1.1.2024.»

Landbruksdirektoratet er nå i høst fulgt opp jordbruksavtalen, og spesifisert at oppdraget er å lage en plan for hvordan NLR skal organiseres som én juridisk enhet fra 1.1.2024. Les oppdragsbrevet fra Landbruksdirektoratet.

NLR har for å følge opp enigheten i jordbruksavtalen, startet opp en organisasjonsprosess (kalt OMEGA), som skal utrede organisering i én organisasjon og sammenligne det med dagens organisering. Prosessen skal være ferdig og anbefaling skal være klar til informasjon i medlemsmøter og behandling i årsmøter, vinteren 2023.

Landbruk Nordvest sitt styre har vedtatt å delta i prosjekt Omega. Landbruk Nordvest vil arrangere et medlemsmøte på Teams, tirsdag 25. oktober, kl. 20:00, for å orientere om prosessen.

For Landbruk Nordvest vil dette også ha innvirkning på egen organisasjon. Vi har et felles medlemskap i Landbruk Nordvest, for både de som bruker oss på rådgiving (NLR) og landbrukstjenester/avløsning (NLT). I en sammenslåing til én enhet for NLR, vil landbrukstjenestedelen ikke kunne bli med. Det vil derfor være aktuelt at Landbrukstjenestedelen beholdes som en regional eid og styrt enhet. Det er derfor startet en intern prosess i Landbruk Nordvest for å utrede og avklare våre alternativer.

Hvordan prosessene ender, og hvilke forslag som er aktuelle, må være klart til medlemsmøtene til vinteren og vil bli behandlet på årsmøtet i Landbruk Nordvest i mars 2023.