Et av målene med prosjektet er å tilby rådgivning som er tilpasset hvert enkelt bruk. Så langt kan det se ut til at en har lykkes godt med det, for det er et vidt spenn i utfordringene som er løst i denne prosessen. Det er fort gjort å stirre seg blind på utfordringene og begrensningene i sitt eget fjøs og driftsopplegg, så for en del har dette prosjektet senket terskelen for å få noen utenfra til å tenke høyt sammen med.

Føde- og sykebinge

Mange har valgt å benytte denne anledningen til å finne måter å løse kravet om føde- og sykebinge i båsfjøs som inntrer i 2024, men de fleste som har søkt om støtte til rådgiving er på ulike stadier i prosessen med å bygge om eller bygge nytt for å møte løsdriftskravet i 2034.

Søkerne så langt vært noe geografisk skjevfordelt. Særlig har Sunnmøringene vært flinke til å søke, mens Nordmøringene følger hakk i hæl. Minst søknad har så langt kommet fra Romsdalen, men behovet for nye byggløsninger er stort også midt i fylket, så det er bare å søke, uansett hvor i fylket du holder hus!

Ammekuprosjekt

Etter at siste Ringreven kom i postkassen, har en del av våre medlemmer som driver med ammeku og kjøttproduksjon i båsfjøs vært i kontakt med oss for å høre om de kan søke på dette prosjektet. I betingelsene fra fylkeskommunen for å støtte prosjektet går det frem at det kun er melkeproduksjon i båsfjøs som støttes.

Landbruk Nordvest kommer derfor til å søke om støtte til et tilsvarende prosjekt for de som faller utenfor dette prosjektet. Planen var å få dette klart til mars, men den siste tilbakemeldingen fra fylkeskommunen er at dette først blir behandlet politisk i mai.

Blir det positivt svar på denne søknaden vil vi umiddelbart publisere dette på hjemmesiden og åpne for søkere på også dette prosjektet!

Søknadspågang til Innovasjon Norge

I de fleste fylkene har det vært få som har søkt om støtte til fjøsbygg hos Innovasjon Norge i 2022, men Møre og Romsdal har vært et tydelig unntak med normal søknadsmengde. Det er derfor lurt å komme i gang tidlig på året med planlegging, slik at en er klar til søknadsfristen går ut. Ofte er det nødvendig å ta en del runder for å avklare bygge- og innredningsløsninger, I-Mek samt legge en god økonomisk plan. Så bare ta kontakt med oss som driver med bygg og økonomi, så legger vi en plan sammen!

Vil være en god partner

For oss i Landbruk Nordvest er det viktig å være en god partner for gårdbrukerne i Møre og Romsdal, hvor vi tilbyr en helhetlig rådgivning fra avklaring til ferdig fjøs. Vi har derfor valgt å styrke laget med enda en byggrådgiver, Marte Juklerød, som er godt i gang med å bistå bønder med byggeplaner. Se ellers presentasjon av henne i en annen artikkel i denne utgaven.

Hvordan søke om å bli med i byggprosjektet

Søknadsprosessen er svært enkel, men er nødvendig for å sikre oversikt, og for å avklare om planlagt rådgivning dekkes av betingelsene fylket har satt til prosjektet.

Les mer om prosjektet og finn søknadsskjema her

Opplever du problemer i søknadsprosessen tar du kontakt med Økonomirådgiver Inge Aukan, så kan han bistå deg.