Bakgrunn for prosjektene

Storfeprodusentene i Møre og Romsdal står fremfor en rekke nye krav til driftsbygningene de neste 13 årene etter at forskriften om hold av storfe ble endret:

  • I 2024 kommer det krav om kalvingsbinger/ omsorgsbinger for alle kyr
  • I 2024 blir det krav om 16 ukers utegang (beite/mosjon)
  • I 2034 blir det krav om lausdrift for kyr

De siste 10-15 årene er det bygd en god del nye melkefjøs, ofte i størrelsesorden 50-60 kyr, i bygg som er tilpasset en maksimal utnyttelse av en melkerobot. I starten av perioden var det relativt lett å få tak i melkekvote og leiejord – til en forsvarlig pris. I dag er det mindre tilgjengelig melkekvote og prisen har økt svært mye. En økning i produksjon forutsetter også et større grovfôrareal, som ofte fører til økt transport av fôr og gjødsel over lange avstander. I en rekke områder er tilgjengelig leiejord beslaglagt av de som allerede har bygget om, eller bygget ny driftsbygning. Dette gjør det mer aktuelt enn tidligere å jobbe for å finne smarte og billige bygningsløsninger, slik at utbygging på små og mellomstore melkebruk kan gjennomføres.

Målet med prosjektet

  • At melke-, kjøtt- og ammekuprodusenter som ønsker omstilling grunnet nye krav til driftsbygning har fått nødvendig rådgiving

Delmål:

  • Kartlegge behovet hos alle melke-, kjøtt- og ammekuprodusenter med båsfjøs
  • Finne mulighetene for videreutvikling av mindre bruk, uten at det innebærer store kostnadsøkninger og volumøkninger i produksjon
  • En fleksibel og tverrfaglig rådgivning for gårdbrukere
  • Ferdige prosjektbeskrivelser for de som etterspør det

Praktisk gjennomføring

Du velger selv hvilken rådgiver du vil benytte, men du trenger en godkjent søknad før rådgivningen starter. Kravet er at du i dag driver melke-, kjøtt- og ammekuproduksjon i båsfjøs i Møre og Romsdal. Søknadsprosessen er svært enkel, men er nødvendig for å sikre oversikt, og for å avklare om planlagt rådgivning dekkes av betingelsene fylket har satt til prosjektene.

Hva dekkes av prosjektene?

• Byggrådgivning

• Økonomi, driftsplan og likviditetsstyring

• Driftsoptimalisering

• Strategi og veivalg

Søknad

Se søknadsskjema for henholdsvis melkeprodusenter og kjøtt- og ammekuprodusenter nedenfor