I en rapport laget av NIBIO, viser tall for melkeproduksjon i Norge at det var 2977 løsdriftsfjøs og 4004 båsfjøs i 2019. I Møre og Romsdal var det 267 løsdriftsfjøs (11 460 kyr), og 379 båsfjøs (6527 kyr) samme år. Flere driver også med ammeku på bås i fylket.

Om et års tid må alle båsfjøsene ha oppfylt kravet om kalvingsbinge og beitetid. I 2034 trer løsdriftskravet i kraft.

I 2004 vedtok stortinget at storfe i Norge skal oppstalles i løsdrift innen 2014. Dette kravet er siden blitt utsatt, først til 2024 og så til 1. januar 2034. Kravet gjelder fjøs som er bygd før 22. april 2004.

Underveis har det kommet krav om kalvingsbinger og utvidet beitetid innen 1. januar 2024. Også dette gjelder for fjøs bygd før 22. april 2004 og har vært i sammenhengende bruk siden da. Les mer om kravet til kalvingsbinge i egen fagartikkel.

Krav om løsdrift

Krav om løsdrift kom 22. april 2004. Kravet gjelder alle nye storfefjøs som er bygd/blir bygd etter denne dato, ved utbygging av eksisterende fjøs og hvis et fjøs blir tatt i bruk igjen etter et opphold i driften.

Det kan gis dispensasjon fra kravet om løsdrift dersom minst halvparten av besetningen er renrasa dyr av bevaringsverdige kuraser. For økologisk storfehold kom kravet om løsdrift 17. mars 2017, da økologiregelverket fra EU trådte i kraft i Norge. Et unntak for økologisk drift er at besetninger med færre enn 35 dyr kan fortsatt stå i båsfjøs frem til kravet som kommer i 2034 for alle fjøs.

Bruk tid på å planlegge

I planleggingsfasen bør man tenke på fremtiden på gården, og hvem som skal drive. Økonomi er en viktig del for å få lønnsomhet i drifta. Se på ressursene som finnes på gården i dag. Tenk over hva du ønsker deg, men tenk også på hva du klarer deg uten og eventuelt kan oppgradere til senere.

Trappetrinnsløsing

Å bygge i flere trinn istedenfor ett kan være en løsning som krever mindre investeringer, og er en mer fleksibel løsning. Eksempel på å bygge i flere trinn kan være å bygge nytt melkekufjøs som trinn 1. Bruke det eksisterende fjøset til ungdyr, frem til man bygger nytt ungdyrfjøs som trinn 2.

Det kan være lurt å tenke løsninger som er enkle og gir lønnsomhet, som senere kan oppgraderes hvis ønskelig. Man trenger ikke nødvendigvis å øke i produksjon og volum.

Finansiering og rådgivning

Søk støtte fra Innovasjon Norge for å finansiere byggprosjekt. Søk også tilskudd for å dekke rådgiving i planleggingsprosessen gjennom byggprosjektene våre, les mer om dette i egen artikkel. Alle som jobber med rådgiving på bygg og økonomi i NLR kan hjelpe deg med: veivalg og strategi, forprosjekt bygg og kostnadsoverslag, driftsplan, søknad til Innovasjon Norge, bygningsprosjektering og byggesøknad. Rådgiverne i NLR er uavhengig, og vil hjelpe alle små og store bruk.