Den forrige strategiplana gjaldt for 2017 - 2020. Årsmøtet i 2021 vedtok å forlenge denne plana med eitt år på grunn av pågåande pandemi og samtidig ny ledelse i bedriften. Vinteren 2021 vedtok styret vidare å bruke selskapet Steg for Steg AS som rådgjevar i den nye strategiprosessen.

Styret og ledergruppa har saman fulgt prosessen heile vegen. Tillitsvalgte for dei ansatte har deltatt på alle samlingane. Ein viktig forutsetning for eit vellukka strategiarbeid er involvering frå eigare og ansatte. Det vart og gjennomført eigarmøtere i alle regionar, og innspel frå disse er teke hensyn til i det ferdige strategidokumentet. Det vart og gjennomført ei samling for ansatte i bedrifta, samt dei ansatte også hadde moglegheit til å gje innspel digitalt. Det har derfor vore ei brei og godt forankra prosess, kor alle er gitt moglegheit til å bidra inn i arbeidet.

Vi håpar derfor at strategiplana blir eit aktivt og godt styringsverktøy for oss å nytte oss av i åra framover.

Strategiplan 2022 - 2025