Mengden insekter og fugler minker, både i antall arter og i antall individer. Dette skjer også i Møre og Romsdal. Endringer i landbruket er en av flere årsaker. Hvordan vi steller kantsonene mellom dyrka mark og skog, vann og vei kan innvirke på den ville floraen og faunaen. Kantsonene har betydning som levested for både ønskede og uønskede arter, og som buffer mot vannveier.

Målsetningen er at de som kommer på møtene skal få kunnskap og inspirasjon til å tilrettelegge for mer biologisk mangfold, mindre fremmede arter og mindre avrenning av næringsstoffer. Det vil bli informert om aktuelle tilskuddsmuligheter; SMIL, RMP og midler forvaltet av Miljødirektoratet/Statsforvalteren.

Møtet innebærer foredrag og samtale ved Maud Grøtta og Ola Ragnar Gjøra med fokus på dei tre temaene kantsoner, pollinerende insekter og fuglene i kulturlandskapet.

Om de som skal holde foredrag:

Her kan du lese litt mer om bakgrunnen til Maud Grøtta og Ola Ragnar Gjøra.

Tema for møtene:

Kantsonene er levested for mange arter, god skjøtsel er avgjørende for å

 • Tilrettelegge for ønskede arter
 • Hindre uønskede arter
 • Hindre avrenning av næringsstoffer
Kjempespringfro Maud Grotta
Kjempespringfrø, en uønsket art. Foto: Maud Grøtta

Pollinerende insekter; hvem er de og hvordan legge til rette?

Seksfleket bloddrapesvermer Steffen Adler
Seksflekket bloddråpesvermer. Foto: Steffen Adler
Vipe Ola Ragnar Gjora
Vipe. Foto: Ola Ragnar Gjøra

Fugler i kulturlandskapet

 • Hvem er de og hvordan har de det i Møre og Romsdal?
 • Hvordan legge til rette?

Møteoversikt:

 • 1. november: Averøy, kommunehuset kl. 19.00
 • 5. november: Sykkylven, Vårvon kl. 13.00
 • 7. november: Surnadal, Landbrukshuset kl. 19.30
 • 10. november: Tingvoll, Fjordkroa kl. 19.00*
 • 17. november: Aure, Kallhammaren kl. 20.00*
 • 3. desember: Vestnes, Gjermundnes vgs. kl. 11.00*

* Påmelding til kontaktperson, se tabell nedenfor.

Ved spørsmål ta kontakt med Maud Grøtta (kontaktinfo nederst) eller til kontaktperson for det enkelte møte.

Kursoversikt kantsoner 2022