Kultur-, næring- og folkehelseutvalget hos Fylkeskommunen i Møre og Romsdal innvilget tirsdag 26. oktober inntil 1,886 millioner kroner til "Byggprosjekt Møre og Romsdal 2021 - 2023", ett prosjekt som skal gi råd om gunstige fjøsløsninger for bønder med båsfjøs som ønsker å bygge løsdriftsfjøs. Det er Landbruk Nordvest som på vegne av bondeorganisasjonene har søkt om midler for å drive rådgivingen for melkeprodusentene.

Bakgrunnen for søknaden er at forskriften om hold av storfe er endret. Konsekvensen er at melkeprodusentene frem mot 2034 får en rekke nye krav til sine driftsbygninger:

 • I 2024 kommer krav om kalvingsbinger/omsorgsbinger for alle kyr
 • I 2024 kommer krav om 16 uker utegang (beite/mosjon)
 • I 2034 kommer krav om løsdrift for kyr

I dag er det cirka 630 melkeprodusenter i Møre og Romsdal, hvor over halvparten driver i båsfjøs enda som ikke tilfredsstiller kravene som inntreffer i 2024 og 2034.

Prosjektstøtta er viktig da utviklingen i næringen gir grunn til bekymring. Siden 2000 har 70.000 dekar, tilsvarende 12 % av jordbruksarealet, gått ut av drift i fylket. Gjennomsnittlig bruksstørrelse ligger nå på 17,2 årskyr i båsfjøs og 42,9 årskyr i løsdriftsfjøs (2019). Om antallet melkeprodusenter fortsetter å gå ned vil konsekvensene være redusert melkeproduksjon i Møre og Romsdal og at jordbruksareal går ut av drift i fylket. Tall som Samfunnsøkonomisk analyse har laget for Tine, viser at melkeproduksjonen i fylket skaper 1.910 årsverk og en årlig omsetning på 1,53 milliarder kroner. Årsverkene fordeler seg på 740 mjølkebønder, 320 meieriansatte og at bøndene og meieriene skaper ytterligere 850 årsverk i fylket.

Fylkeskommunedirektøren er uroa for utviklinga i næringa og skriv i saksframlegget: «Mjølkeproduksjonen er ein viktig berebjelke i verdiskapinga i landbruket i Møre og Romsdal. Vi er avhengig av også dei små og mellomstore bruka for å oppretthalde mjølkeproduksjonen i fylket og halde jorda i hevd. Det er derfor viktig å støtte opp under dette prosjektet som kan bidra til at små og mellomstore bruk er betre forberedt på framtida og at fleire kan få hjelp til å kartlegge moglegheitene på sitt bruk.»

Tilrådinga om løyving er avgrensa til 49,1% av det totale kostnadsoverslaget på 3.839.000 kroner.

Både Statsforvaltaren i Møre og Romsdal, Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget har vært med i forarbeidet i prosjektet. Tine er hovedsamarbeidspartner til Landbruk Nordvest som er prosjekteier, samt Nortura har deltatt i utforming av prosjektet og vil delta i evalueringen underveis. Slik er prosjektet godt forankret i bondeorganisasjonene i fylket.

Prosjektet har følgende målsetting;

 • Finne gunstige fjøsløsninger for de som skal bygge løsdriftsfjøs
 • Beholde de mindre melkebrukene også, som igjen vil være med å opprettholde melkeproduksjonen og dyrket areal i drift i fylket videre
 • Minst 150 av bøndene som driver båsfjøs i Møre og Romsdal i dag skal få rådgiving i løpet av prosjektperioden

Det innebærer blant annet;

 • Melkeprodusenter som ønsker omstilling grunnet nye krav til driftsbygning skal ha fått nødvendig rådgiving etter endt prosjektperiode
 • En skal kartlegge behovet hos alle melkeprodusentene med båsfjøs
 • Finne muligheter for videreutvikling av mindre melkebruk, uten at det innebærer stor kostnadsøkning og volumøkning i produksjonen
 • Få til en fleksibel og tverrfaglig rådgiving for gårdbrukerne
 • Få til ferdige prosjektbeskrivelser for de som etterspør det


Stor takk til Fylkeskommunen i Møre og Romsdal som har innvilget støtte til dette viktige prosjektet.