Frå 15. oktober 2018 vart det opna for at personar som eig og/eller leiger ein landbrukseigedom, kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagarmiddel. Føresetnaden for å få slik autorisasjon er at ein:

  • Har gyldig autorisasjon for bruk av plantevernmiddel
  • Har teke tilleggskurs for gnagarnedkjemping (dette kurset) og har bestått eksamen
  • Eig eller leiger ein landbrukseigedom (inkludert veksthus)

Autorisasjonen kan berre nyttast på eigen eller leigd landbrukseigedom. Gnagarmidla kan berre brukast i- og rundt bygningar. Ikkje i åker og på eng. Kva preparat som er omfatta på ordninga, står på gnagarmidlas etikettar.

Vi arrangerar for tida nettbaserte kurs i dette emnet.

Kursavvikling via Teams føregår ved at det vert sendt ein invitasjon til påmelde deltakarar med lenke til pålogging. Det er såleis ikkje naudsynt å ha programmet installert på din PC. Vi frarår å delta via mobiltelefon eller nettbrett. Det blir vist mange plansjar under kurset, og desse må ein kunne sjå skikkeleg. PC med litt stor skjerm er dermed det beste. Ein må og ha høgtalar og mikrofon (gjerne headset) for å kunne høyre, spørje og svare undervegs.

Vi sender ut kurslitteratur på E-post og i papirutgåve før kurset.

Eksamen gjennomførast som heimeeksamen. Rett etter undervisninga er slutt, får du tilsendt eksamensoppgåva på E-post. Du løyser oppgåva innan fastsett tidsfrist og sender oppgåvesvaret inn på E-post. Dersom du av ulike årsaker har behov for tilleggstid, må du gje melding om dette på førehand.

Kurset har 5 timer teoriundervisning, hvor programoppsettet er;

09.30 Opnar for pålogging
10.00 Undervisning
12.00 Lunsj
12.30 Undervisning
15.00 Undervisningsslutt
15.15 Utsending av eksamensoppgåve.
17.00 Eksamen slutt