Norsk landbruksrådgiving Nordvest og lokale Bonde- og Småbrukarlag inviterer til møteserie om kantsoner og biologisk mangfold.

Tema for møtene:

Kantsonene er levested for mange arter, god skjøtsel er avgjørende for å

  • Tilrettelegge for ønskede arter
  • Hindre uønskede arter
  • Hindre avrenning av næringsstoffer