Jordvern i Møre og Romsdal inviterer sammen med Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal Bondelag og Møre og Romsdal Bonde- og småbrukerlag til fagdag om jordvern.

Program for dagen:

  • 10.30 : Registrering kaffe, rundstykker/matpause
  • 11.00 : Åpning v/ Kolbjørn Gaustad, leder i Jordvern Møre og Romsdal
  • 11.15 : Utfordringer i arbeidet med jordvern v/Landbruksdirektør Frank Madsøy og seniorrådgiver Gunvor Ytterstad, Statsforvalteren i Møre og Romsdal
  • 12.15 : Jordlov, driveplikt og andre forhold knytt til det å eie og leie dyrka og dyrkbar jord. - Erfaringer og tanker fra Midsund. v/ Nils Sanden, pensjonert jordbrukssjef, landbrukstakstmann, leder i Midsund Bondelag og driver av et lite sauebruk på Midøya
  • 13.00 : Lunsj
  • 14.00 : Status for Gjermundnes vidergående skole og planer for ny driftsbygning v/ Aadne Haarr, rektor
  • 14.10 : Hvordan kan kommunene sikre at matjorda blir tatt bedre vare på? v/Konrad Kongshaug, leder av Møre og Romsdal Bondelag
  • 14.30 : Jordvern - sikring av matproduksjon eller hinder for næringsutvikling? Innlegg, orientering og diskusjon. v/ ordførerer og andre deltakere fra kommunene i Romsdal.
  • 15.45 : Avslutning

Målgruppe er politikere, forvaltning og administrasjon i kommunene, bønder, grunneiere og andre interesserte.

Deltakeravgift er kr. 0,- for medlemmer i Jordvern Møre og Romsdal, samt kr. 300,- inkl. servering for andre.

Påmelding innen fredag 3. desember på telefon 90 95 47 87 eller moreogromsdal@jordvern.no