Vårbrakking av eng

06.05.2020 (Oppdatert: 06.05.2020) Gunn Randi Fossland

Når en først tar arbeidet med å fornye enga bør en gjøre jobben best mulig slik at det nye gjenlegget blir bra. Hva bør en ta hensyn til for å lykkes best mulig?

Kveke i vekst. Blada skal være ferdig utviklet før en kan regne de med i bladtellingen.

Det innebærer da som regel at en må sørge for å bli kvitt ugras som kveke, høymole, krypsoleie og andre brysomme ugras som har etablert seg i enga.
For de fleste vil da brakking med et glyfosatpreparat være aktuelt. Hvis du ikke rakk å brakke i høst, eller det nå viser seg at du må snu et skifte som du kanskje ikke planla å snu, kan jobben gjøres nå.

 

Tidspunkt
Det er veldig viktig å ikke være for utålmodig med sprøytinga på våren. Kveka må ha fått 4 blad på sprøytetidspunktet og rotugras som f.eks. høymole bør ha utvikla en god bladrosett. Hvis du sprøyter tidligere enn dette vil sprøytejobben kunne være bortimot bortkasta! Grunnen til det er at på et tidligere utviklingsstadium vil flerårige planter tære på "matpakka" den har i rota og gamle jordstengler. Transporten i planta skjer da fra rota og opp til de nye blad og skudd, ikke fra bladene og ned i rota. Først når f.eks. kveka har 4 utvikla blad vil den ha "fotosyntesefabrikken" i full produksjon og kan starte å lagre ny næring i røttene. Først da vil sprøytemidlet bli transportert ned til rota og ta livet av denne! Det er det vi er ute etter, ikke bare å ta livet av de bladene som har kommet fram, det sinker ugraset litt, men snart vil planta være i gang med nye skudd igjen og du er ikke kvitt den. Altså! Vent til du har nok vekst av kveke og anna rotugras før du sprøyter! Er du i tvil når dette er tilfelle, ta kontakt med din lokale rådgiver!

 

Valg av middel
Det er flere glyfosatpreparat på markedet. Normal dose for å ta kveke og andre grasarter er 0,3–0,4 liter preparat pr. dekar. Les imidlertid hva som står på etiketten, Roundup Flex har en høyere konsentrasjon av glyfosat, derfor trengs mindre preparat pr. dekar. Det samme gjelder Roundup Powermax som er vannløselig granulat. Les etikett!


Glyfosat i normal dose har ikke fullgod virkning på en del rotugras, f.eks. krypsoleie, høymole og lyssiv. En kan da enten velge å øke dosen til det doble, 0,6-0,8 dl pr dekar, eller blande med et spesialmiddel mot de problemugrasa du har i enga. Aktuell blandingspartner kan være Starane XL/Cleave (samme middel, forskjellig handelspreparat). De viker bra mot mellom anna høymole og vil være den rimeligste blandinga. Det er også mulig å blande glyfosat med Harmony 50 SX, men det vil være et dyrere alternativ. Blanding av flere preparat innebærer alltid en risiko for at virkninga av hvert enkelt middel ikke blir like bra som om de blir brukt hver for seg.

 

Jordarbeiding
Hvis du har fulgt rådet over og venta til veksten var langt nok kommet, og det er gode vekstforhold, da vil du kunne begynne jordarbeidinga etter om lag ei ukes tid. Det tar lengre tid hvis det er kaldt og liten aktivitet i plantene. Når du ser fargeforandring på enga betyr det at sprøytinga har virka og en kan gjøre den jordarbeidinga en hadde tenkt, fortrinnsvis pløying etter vårbrakking. Redusert jordarbeiding krever som regel at det er høstbrakka for at grastorva skal være mest mulig oppsmuldra og lettere å dele opp.

 

Lykke til med jobben!Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.