Tilskuddsordninger for beitebruk

14.01.2020 (Oppdatert: 14.01.2020) Nina Iren Ugelvik

Det finnes noen tilskuddsordninger som fremmer bruk av beiteareal. Her er en oversikt over de aktuelle ordningene en kan benytte seg av.

Produksjonstilskudd

Hovedtilskuddsordningen er produksjonstilskudd hvor alle aktive landbruksprodusenter søker tilskudd med søknadsfrist 15.mars og 15.oktober. I ordningen er det arealtilskudd for bruk av innmarksbeite, beitetilskudd pr. dyr som går 12 uker på dyrket areal og beitetilskudd for dyr 8 uker og mer på utmarksbeite.

 

Regionalt miljøprogram (RMP)
Er fylkesvise midler med søknadsfrist 15.oktober hvert år. I ordningen gis det tilskudd til beiting av lokalt viktig jordbrukslandskap som ligger innenfor områder fastsatt av Fylkesmannen. Fylkesmannen avgjør gjennom egen plan for RMP midlene hva som skal prioriteres av tiltak i sitt fylke med periodevis rullering.

I Møre og Romsdal er det gjennom RMP ordningen mulighet for tilskudd ved skjøtsel av slåttemarker og beiting av kystlynghei knyttet til beitedrift. Ønsker en å søke tilskudd gjennom RMP, merk at på noen av tiltakene må søker ha inngått skjøtselsavtale for omsøkt areal med Fylkesmannen. Ta derfor kontakt med landbrukskontoret eller Fylkesmannen om du ønsker å bruke ordningen. 

 

Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)
Er og fylkesvise midler som skal gå til tiltak med formål å ivareta natur- og kulturminneverdier i kulturlandskapet, samt redusere forurensing fra jordbruket. Hver kommune kan lage strategi for hvordan tilskuddet skal fordeles etter hvilke tiltak som er prioritert. Tiltak som å fjerne gamle gjerder eller gjerde inn kulturlandskap for beiting er kan være aktuelt. Sjekk med din kommune hvilke tiltak som kan få tilskudd, samt når søknadsfristen er.

 

Tilskudd til utsiktsrydding i landbruket
Har som formål å øke utsikten til kulturlandskapsområder og fremme verdiene knyttet til denne landskapstypen. Tiltak i områder som er verdifulle for både landbruket og reiselivsnæringen prioriteres. Innvilges en tilskudd skal omsøkt areal beites fra og med første sesong etter ryddingen og minst 3 påfølgende år. En kan få inntil 70 % av godkjente kostnader.

 

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Denne ordningen kan beitelagene søke tilskuddsmidler av for planleggings- og tilretteleggingstiltak, eller investeringer knyttet til utmarksbeiter. Har som formål å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

 

Denne artikkelen er eit utdrag frå beiteheftet som vart utarbeidd i 2019 gjennom prosjektet "Bedre og økt beitebruk i Møre og Romsdal". Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.