Jordbaer 1
⋅ Bær

Bladanalyser i jordbær

Bladanalysar kan vere eit godt hjelpemiddel for å vurdere næringstilstanden i planter. Det er samla og laga statistikk over 396 bladanalyser av jordbær frå Agder, Møre og Innlandet. Det er stor sprik i analyseresultata. For mikronæringsstoffa ligg ein veldig stor andel av prøvane under det optimale. Det er svært store skilnader mellom tilrådde optimalområde rundt om i verden og det grunn til å stille spørsmål ved kva som er riktig. Her er eit utval av resultata.
NLR Nordvest
NLR Innlandet
NLR Agder
IMG 20210827 103515
Medlem
⋅ Frukt

Kva er eplene sitt DNA?

Det er gjort fenologiske registeringar av åtte eplesortar og fire prydeplesortar i 2020 og 2021.
NLR Viken
Okobringebaer 06 05 2021
Medlem
⋅ Bær

Gjødslingsforsøk i økologiske bringebær

Året etter planting er det prøvd to forskjellige gjødslingsstrategier til økologisk bringebær på friland og i tunnel. Resultatene viste lite for-skjeller mellom strategier og tunnel/friland. Det var tendens til noe større bærstørrelse i tunnel og noe mer avling på friland.
NLR Agder
Anne teller og veier okobringebaer i Lyngdal 19 07 2021 ibs
Medlem
⋅ Bær

Sortsforsøk i økologiske bringebær

Vi har gjennomsnittlig salgsavlinger fra 311 kg per daa til 782 kg per daa i de ulike sortene, der Glen Ample har størst avling. Det var ikke avlingsforskjell mellom friland og tunnel. Det har vært lite til ingen utfordring med bringebærbille og gråskimmel som er de størs-te utfordringene i denne produksjonen.
NLR Agder
WRH bakteriekreft stamme 2012
Medlem
⋅ Frukt

Sprøyteforsøk for bekjempelse av bakteriekreft i morell

Våren 2020 startet vi et samarbeid med flere NLR enheter og NIBIO i et forskningsprosjekt for å se på mulighetene til å bekjempe og kontrollere bakteriekreft i morellproduksjonen i Norge. Vi har gjen-nomført flere sprøyteforsøk med flere sprøytestrategier i felt i Agder. Det er dessverre vanskelig å konkludere etter gjennomførte forsøk.
NLR Agder
Tiriltunge Svein
Medlem
⋅ Økologisk

Belgvekster økologisk (resultater 2021)

På belgvekstfelt i Søgne hadde tiriltunge, rødkløversortene og alsikekløver betre utvikling enn kvitkløversortene. Av lusernesortene var sorten Ludvig den med best utvikling. Vinterert viste også middels god etablering.
NLR Agder
Summerred hos Sigrid Lunden i Bygland
Medlem
⋅ Frukt og bær

Felleovervåkning av skadegjørere i frukt og bær

Vi har hatt overvåkingsfeller i eple, morell og bringebær der vi ser på tettheten av skadegjørere i de forskjellige kulturene. I flere av kulturene var det lite og ingen angrep, mens det i bringebær var sto-re angrep av bringebærbarkgllmygg. Felleovervåking kan hjelpe oss med riktig sprøytetidspunkt for å holde kontroll på disse skadegjø-rerne.
NLR Agder
Bringebaer
Medlem
⋅ Bær

Dyrkingsveiledning for bringebær

Her finn du dyrkingsveiledning for bringebær
NLR Vest SA
NLR Innlandet
NLR Agder
NLR Nordvest
Ribes
⋅ Bær

Stell av økologiske ribesfelt gjennom året

Rådgjevingsmeldinga for økologisk frukt og bær inkluderer ribesvekster. Finn utsendingar frå det siste året i lenkene under. Sjå oppsummering av tema for kvart tidspunkt.
NLR Innlandet
NLR Vest SA
Jordbaer felt
⋅ Bær

Stell av økologiske jordbærfelt gjennom året

Rådgjevingsmeldinga for økologisk frukt og bær inkluderer jordbær. Finn utsendingane om jordbær i lenkene under. Sjå oppsummering av tema for kvart tidspunkt.
NLR Vest SA
1 2 3 4 5 ... 11