Lokale

Hadde knapt hausta eit grasstrå utan vatningsanlegg i år

09.01.2019 (Oppdatert: 10.01.2019)

- Hadde vi ikkje hatt vatning, ville det vore heilt katastrofe i år, seier Olav Finnset i Eikesdal. Alt ville blitt avbrent, og eg veit ikkje om eg hadde fått hausta ein einaste rundball, seier han.

Les mer ›

Vatningsutstyr

09.01.2019 (Oppdatert: 10.01.2019)

For vatning av større areal med eng, potet eller korn er vatningsvogn det mest effektive.

Les mer ›

Gjev vår Herre oss sol, skal vi sjølv ordne væte.

09.01.2019 (Oppdatert: 10.01.2019)

Klimaet vårt er i endring. Det blir snakka om våtare og villare, altså meir nedbør og meir vind. Men det blir og sagt at vi vil oppleve lengre periodar med same type vêr.

Les mer ›

Omgraving av myr

12.01.2016

- Foreløpige resultater fra forskningsprosjekt tyder på at klimagassutslipp fra omgravd myr ikke er større enn på vanlig mineraljord, sa forsker Sissel Hansen på Dyregod-dagane.

Les mer ›

Nytt faghefte "Drenering - teori og praksis"

28.08.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fagheftet ”Drenering teori og praksis” skal gje eit grunnlag for å kunne stille dei rette spørsmåla for ein god og praktisk gjennomføring av dreneringstiltak i kystfylka frå Aust-Agder til Møre og Romsdal.

Les mer ›

Reparerer vassjuk jord

14.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

- Grøfting betalar seg på lang sikt. Eg får raskare oppturking vår og haust, og skåner jorda mot jordpakking. Og, ikkje minst, eg får avlinga i hus.

Les mer ›

Drenering og leiejord

11.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Landbrukstellinga 2010 viser at over 40 prosent av bondens driftsgrunnlag på landsbasis består av leiejord.

Les mer ›

Røynsler frå praksis 3. Gjer myr om til fastmark.

11.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Gunnar Aaram, Ålvundeid i Sunndal, Møre og Romsdal, har drenert ca 250 daa med flat og tett myr. Der myra var for djup, har han profilert. Resten er laga om til fastmark ved hjelp av omgraving.

Les mer ›

Røynsler frå praksis 1 og 2. Utfordringar i flatt og hellande terreng

11.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det er fleire brukarar på Vestlandet som har gjennomført større dreneringstiltak dei siste åra. Vi har bede desse dele dei røynslene dei har tileigna seg.

Les mer ›

Ulike utfordringar ved grøfting

08.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Før ein set i gang med omattgrøfting, må ein finna kva som er feil med det gamle grøfteanlegget. Vedlikehald kan lengja levetida til eit grøftesystem.

Les mer ›

Drenering av myr, omgraving og profilering

08.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ved planlegging av dreneringstiltak på myr, både tradisjonelle tiltak som kanalar og grøfter, men òg tiltak som profilering og omgraving eller ein kombinasjon av desse, krevst det førebuande arbeid på feltet. For å sikra tilfredsstillande avlaup for vatnet, må ein berekna sannsynleg myrsøkking og ta omsyn til det. Vellukka drift av myrjord på lengre sikt krev særskild omtanke. Eigne gjerningar verkar sterkt inn på jordfysisk tilstand og avlingsnivå.

Les mer ›

Rør, filter og dekkmateriale

05.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

En har mye igjen for a gjøre grundig arbeid ved legging av rør, filter og eventuelt støttemateriale.

Les mer ›

Praktisk utføring av grøfting

05.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ved grøfting er det mange faktorer å ta hensyn til. det dreier seg bl.

Les mer ›

Valg av dreneringsmåte

05.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Val av grøftesystem er avgjerande for kostnaden og for resultatet av gr0ftar­ beidet. Ikkje gjer meir enn naudsynt.

Les mer ›

Best resultat med dreneringsplan

04.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bonden må drenere ein teig.

Les mer ›

God drenering gir bedre vekstvilkår

04.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Nytteverknaden av nye dyrkingsmetodar og moderne utstyr, planteforedling, gjødslings- og kalkingsplan ver t avgrensa om grunnlaget for all pl anteproduksjon, jorda, vert forsømd med omsyn til dreneringstilstand og jordfysiske forhold

Les mer ›

Hvorfor drenere?

04.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

I forbindelse med innføring av tilskudd til drenering fra 2013, vil det bli utarbeidet et nytt og oppdatert temahefte om drenering, tilpasset forholda på Vestlandet.

Les mer ›

Drenering Erfaringar og utviklingstrekk frå Vestlandet i perioden 1968 – 2008

19.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Frå 1960 – talet og fram til 2008 har det skjedd store endringar i dei tekniske føresetnadene for drenering og dyrking.

Les mer ›

Markdag i drenering

14.03.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

8.november ble et spenstig valg av markdag. Været var prima, men føret ble uventa hvitt. Det var likevel 28 optimister som møtte til kurs/markdag i kanalisering, omgraving og drenering av jord.

Les mer ›

Leiv Abelvik driv omfattende nydyrking som kompenserer for jordta ellers i kommunen

08.01.2019 (Oppdatert: 08.01.2019)

I ein kommune der nedbygginga av matjord har vore – og er – omfattande, driv 86-åringen Leiv Abelvik aktiv nydyrking i stor stil på garden i Abelvika.

Les mer ›


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.