Lokale

Slangesspreiing av husdyrgjødsel

22.01.2018 (Oppdatert: 31.01.2018)

Det er heilt utruleg kor mykje betre det er med slangespreiing enn med køyring i tankvogn, fortel dei tre som driv Stordal Samdrift.

Les mer ›

Omgraving av myr

12.01.2016

- Foreløpige resultater fra forskningsprosjekt tyder på at klimagassutslipp fra omgravd myr ikke er større enn på vanlig mineraljord, sa forsker Sissel Hansen på Dyregod-dagane.

Les mer ›

Markdag i Skodje 2015

10.01.2016

- Denne her lyfter graset og nærast dansar det innover mot midten i staden for å skrape det langs bakken, seier Sverre Heggset, rådgjevar i Landbruk Nordvest.

Les mer ›

Optimal eller praktisk disponering av husdyrgjødsla

24.01.2015 (Oppdatert: 23.06.2015)

For mange husdyrbønder i Møre og Romsdal er det et problem å få spredd husdyrgjødsla i rett mengde på rett sted til rett tid.

Les mer ›

Ny eng uten plog

22.01.2015 (Oppdatert: 04.03.2015)

Plogen er unik som jordforbedrer. Nedpløying av grassvor og kalk gir gode vilkår for rotutvikling av ny grøde.Men,- vanskelige forhold for pløying kan friste til å finne alternativ til plog.

Les mer ›

Bedre bruk av storfegjødsel

31.01.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

I et prosjekt i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har Landbruk Nordvest og Bioforsk Vest Fureneset gjennomført spørreundersøkelse i 4 kommuner om bruk av storfegjødsel og registreringer av vannforbruk og gjødselproduksjon på 33 garder. Her finner du fagrapporten fra prosjektet.

Les mer ›

Mer plass til møkk og vann

31.01.2014 (Oppdatert: 04.03.2015)

Mesteparten av høstspredninga av husdyrgjødsel skyldes manglende lagerkapasitet. Nye tall for gjødselproduksjon pr dyr viser økning for mjølkeku, og at det skal justeres for ytelse.

Les mer ›

Nytt faghefte "Drenering - teori og praksis"

28.08.2013 (Oppdatert: 04.03.2015)

Fagheftet ”Drenering teori og praksis” skal gje eit grunnlag for å kunne stille dei rette spørsmåla for ein god og praktisk gjennomføring av dreneringstiltak i kystfylka frå Aust-Agder til Møre og Romsdal.

Les mer ›

Reparerer vassjuk jord

14.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

- Grøfting betalar seg på lang sikt. Eg får raskare oppturking vår og haust, og skåner jorda mot jordpakking. Og, ikkje minst, eg får avlinga i hus.

Les mer ›

Drenering og leiejord

11.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Landbrukstellinga 2010 viser at over 40 prosent av bondens driftsgrunnlag på landsbasis består av leiejord.

Les mer ›

Røynsler frå praksis 3. Gjer myr om til fastmark.

11.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Gunnar Aaram, Ålvundeid i Sunndal, Møre og Romsdal, har drenert ca 250 daa med flat og tett myr. Der myra var for djup, har han profilert. Resten er laga om til fastmark ved hjelp av omgraving.

Les mer ›

Røynsler frå praksis 1 og 2. Utfordringar i flatt og hellande terreng

11.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Det er fleire brukarar på Vestlandet som har gjennomført større dreneringstiltak dei siste åra. Vi har bede desse dele dei røynslene dei har tileigna seg.

Les mer ›

Ulike utfordringar ved grøfting

08.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Før ein set i gang med omattgrøfting, må ein finna kva som er feil med det gamle grøfteanlegget. Vedlikehald kan lengja levetida til eit grøftesystem.

Les mer ›

Dyr på treflis

05.12.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Gjennom prosjektet ”Dyr på treflis” har vi høstet mange erfaringer, men få klare svar.

Les mer ›

Drenering av myr, omgraving og profilering

08.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ved planlegging av dreneringstiltak på myr, både tradisjonelle tiltak som kanalar og grøfter, men òg tiltak som profilering og omgraving eller ein kombinasjon av desse, krevst det førebuande arbeid på feltet. For å sikra tilfredsstillande avlaup for vatnet, må ein berekna sannsynleg myrsøkking og ta omsyn til det. Vellukka drift av myrjord på lengre sikt krev særskild omtanke. Eigne gjerningar verkar sterkt inn på jordfysisk tilstand og avlingsnivå.

Les mer ›

Rør, filter og dekkmateriale

05.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

En har mye igjen for a gjøre grundig arbeid ved legging av rør, filter og eventuelt støttemateriale.

Les mer ›

Praktisk utføring av grøfting

05.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Ved grøfting er det mange faktorer å ta hensyn til. det dreier seg bl.

Les mer ›

Valg av dreneringsmåte

05.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Val av grøftesystem er avgjerande for kostnaden og for resultatet av gr0ftar­ beidet. Ikkje gjer meir enn naudsynt.

Les mer ›

Best resultat med dreneringsplan

04.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Bonden må drenere ein teig.

Les mer ›

God drenering gir bedre vekstvilkår

04.11.2012 (Oppdatert: 04.03.2015)

Nytteverknaden av nye dyrkingsmetodar og moderne utstyr, planteforedling, gjødslings- og kalkingsplan ver t avgrensa om grunnlaget for all pl anteproduksjon, jorda, vert forsømd med omsyn til dreneringstilstand og jordfysiske forhold

Les mer ›
Forrige side 1 2 3 Neste side


Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.